خبرها

اخبار

خبرها

 در هدر مشکل مسابقات
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مسابقات زول تجربه بسیار خوبی برای ما بود/ مشکل فنی در سلاح باعث هدر رفتن تیرهای من شد