خبرها

اخبار

خبرها

 های می گیرند آموزان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دانش آموزان هنرستان، تحت آموزش های فنی و حرفه ای قرار می گیرند