خبرها

اخبار

خبرها

 توسط «دفاع جهاددانشگاهی پیش‌رویداد
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • برگزاری پیش‌رویداد «دفاع 30 دقیقه‌ای» توسط سازمان جهاددانشگاهی یزد