خبرها

اخبار

خبرها

 درمان کرونا تامیفلو درمان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تامیفلو تاثیری در درمان کرونا ندارد